הרחבת מושב שרשרת

תוכנית 7/ 03/ 237/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב שרשרת
מספר: 7/ 03/ 237/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
ב. שינוי ייעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ותוספת 20 יח' קהילתיות.
ג. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בנייה.
ד. קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשדות נגבשרשרת

תיאור המיקום:
מועצה אזורית שדות נגב


גושים וחלקות:
גוש רשום 100353 חלקה 63 (חלק)
גוש 100280/3 בהסדר גוש ישן 16 עזתה, חלקה 1 (חלק), ספר עזתה דף 59.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/2008תאריך פרסום: 20/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5777. עמוד: 2020. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים11/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט26/12/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/12/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות19/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2006תאריך פרסום: 30/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5601. עמוד: 761. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט24/11/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/10/2006
החלטה בדיון בוולק"ח02/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2005
קבלת תכנית24/06/2004