הרחבת מושב תדהר

תוכנית 7/ 02/ 305/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מושב תדהר
מספר: 7/ 02/ 305/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת המושב על ידי שינויים
בייעודי קרקע, איחוד וחלוקה וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןתדהר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100237כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות25/07/2000תאריך פרסום: 25/07/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4904. עמוד: 4313. שנה עברית: התשס .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט29/06/2000
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/06/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/06/2000
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2000תאריך פרסום: 03/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4848. עמוד: 2463. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים14/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/01/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/01/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה08/11/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/06/1999
קבלת תכנית15/01/1998