הרחבת מושב תלמי יפה

תוכנית 6/ 03/ 123/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מושב תלמי יפה
מספר: 6/ 03/ 123/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת הישוב על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים. שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןתלמי יפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2582חלק2-6, 11, 20-2128-29
2583חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 123/ 1קביעת אזורים למגוריםשינוי
תוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2000תאריך פרסום: 17/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4944. עמוד: 933. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים24/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/11/2000
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/2000
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/2000
פרסום להפקדה ברשומות05/10/2000תאריך פרסום: 05/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4925. עמוד: 23. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/09/2000
פרסום להפקדה בעיתונים18/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/08/2000
החלטה בדיון בוולק"ח07/08/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2000
קבלת תכנית26/11/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600923/10/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006