הרחבת מושב

תוכנית צש/ במ/ 1/ 21/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרחבת מושב
מספר: צש/ במ/ 1/ 21/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד שטח לשכ' מגורים ל-100 יח"ד ע"י:
א. שינוי יעוד שטח מאיזור חקלאי לאיזור מגורים.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לבנית מבני המגורים.
ג. קביעת תנאים להבטחת חזות שכונית מתואמת.
2. יעוד שטח למבני ציבור לאזור שצ"פ ע"י :
א. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור עם יעוד
כמסומן בתשריט.
ב. קביעת הנחיות ותנאים לשימוש בקרקע ולבנית
בנינים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
ישוב: בני דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7795חלק35
7796חלק12, 23
7797חלק12, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/1994תאריך פרסום: 12/05/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4213. עמוד: 3266. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1994.
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2726. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 25/02/1994.
החלטה בדיון בהפקדה22/11/1993
קבלת תכנית04/08/1993