הרחבת מחצבת בזלת בית - אלפא. שינוי למתאר, קיבוץ בית - אלפ

תוכנית ג/ 9264

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מחצבת בזלת בית - אלפא. שינוי למתאר, קיבוץ בית - אלפ
מספר: ג/ 9264
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
א. שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח לחציבה.
ב. קביעת אזורים לשימושי המחצבה השונים בתחומי התכנית.
ג. התוויתדרך כנסה למחצבה.
ד. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח, תפעול והסדרת המצבה.
ה. תכנון הנדסי של החציבה.
ו. הקצאת שטח למתקנים לעיבוד חומר הגלם ולמפעלים לתוצרים.
ז. הבטחת ניצול יעיל של השטח תוך שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית אלפא

תיאור המיקום:
ישוב: בית אלפא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22729חלק2, 4, 10
23146חלק10
23189חלק6-7
23190חלק1, 3, 9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1902מחצבת בזלת -בית אלפאשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.אישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה18/03/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית16/12/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 24. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2002. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2002. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/08/2002
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1999
קבלת תכנית28/03/1996