הרחבת מחצבת רויה/שמורת טבע גלבוע מזרחי.

תוכנית ג/ 12774

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מחצבת רויה/שמורת טבע גלבוע מזרחי.
מספר: ג/ 12774
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שמורת טבע:
1. לשנות יוד מקרקע חקלאית לשמורת טבע.
2. לייעד השטח לשמורת טבע לפי חוק גנים לאומיים , שמורת טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה התשנ"ח 1998, ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965.
3. לשמור על החי והצומח והדומם במצבם הטבעי.

המחצבה:
1. הרחבת שטח מחצבה קיימת ברוויה לכיוון צפון מערב.
2. שינוי מדרגות חיצוב אשר נקבעו בתכנית ג/ 9542 לצורך הגדלת ניצול שטח החציבה.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. יעוד קרקע לכריה וחציבת אגרנטים לפי סעיף 5.1 בתמ"א 14.
ב. הקצאה והסדרה של שטחים לתפעול נכון של האתר.
ג. פיתוח מדרגות המחצבה בהתאם לתכנית החיצוב.
ד. הקצאת שטח למפעלי יצור ועיבוד חומרי גלם.
ה. הקצאת שטח ציבורי פתוח כחייץ בין המחצבה לשמורת טבע מוצעת בסביבה.
ו. טיפול נופי במפגש בין המחצבה לשמורת הטבע מסביב.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםפרסום נוסח אישור ברשומות
נספחיםדברי הסבר
נספחיםתסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק המעיינותעמק המעיינות

תיאור המיקום:
גלבוע מזרחי (שמורת טבע ומחצבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20884חלק8
20885חלק7
20887חלק1
20888חלק4
20889חלק2-4, 91, 5, 7
20890חלק9, 14-15
20891חלק13
20892חלק4, 10
20895חלק11
20896חלק12
20899חלק11
20900חלק11, 17
20905חלק2, 4-71, 3, 8-9
20913חלק26
20914חלק1
20915חלק31, 14, 22, 27
20916חלק2-31
20917חלק1
20918חלק1-6, 10-147-9
20927חלק12, 5, 7-8, 10, 12
20928חלק1, 3-5, 10-13, 15-162, 6, 8-9, 14
20931חלק16
20932חלק3, 5, 12
20935כל הגוש
20936חלק9-10, 12-156-8, 11, 16
20937חלק1-2
20938חלק3, 124-5, 7, 10-11
20939חלק1-2, 73-5
20940כל הגוש
20941כל הגוש
20945חלק2-41, 5
20946חלק95-8, 16, 18
20947חלק3, 7-8, 10, 132, 4-6, 9, 11
20953חלק1
20955כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9542מחצבת רויה, שינוי למתאר.שינוי
תוכניתג/ 5933כביש מעלה מירבשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/2004תאריך פרסום: 14/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5343. עמוד: 443. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים03/09/2004תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2004. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/05/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח05/01/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות25/08/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות27/05/2003תאריך פרסום: 27/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5189. עמוד: 2561. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים16/04/2003תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 16/04/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון במועצה הארצית14/01/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/04/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/11/2001
קבלת תכנית17/01/2001