הרחבת מלון נוף גנוסר

תוכנית ג/ 13468

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מלון נוף גנוסר
מספר: ג/ 13468
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
א. הרחבת מלון נוף גנוסר ל- 400 חדרים.
ב. הקלה לתמ"א/ 13 במתחם 4.1 ב' בנושא הסדרת קיבולת מיטות בתחום התכנית מ- 480 מטרות קיימות ומאושרות ל- 800 מיטות.
ג. פירוט לתמ"א / 13 במתתחם 4.2 בנושא תוואי כביש הגישה לקיבוץ.
ד. פירוט לתמ"א/ 13 במתחם 4.1 משטח ציבורי פתוח לשטח לפיתוח לוארך נחל צלמון.
ה. שינוי יעוד בתכנית ג/ 5271 משטח איכסון לשטח ציבורי פתוח נוף הנחל.
ו. קביעות הוראות בניה לאזורים השונם והנחיות למתן היתרי בניה.

עיקרי הוראות התכנית:-
א. שינוי יעוד משטח אכסון לשטח ציבורי פתוח נוף הנחל.
ב. קביעת הוראות המותרות לכל יעוד קרקע.
ג. קביעת הוראות בניה לאזורים השונים.
ד. קביעת הנחיות למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןגנוסר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15514חלק5, 31, 64
15551חלק14, 22
15553חלק14, 17-19, 25, 29-31, 399-13, 16, 22-24, 33-36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4150בית יגאל אלין מרכז להנצחהשינוי
תוכניתג/ 7799תחנת תידלוק וקביעת הוראות פיתוח, גנוסרשינוי
תוכניתג/ 4364בית הארחה נוף גינוסרשינוי
תוכניתג/ 5271קבוץ גנוסרשינוי
תוכניתג/ 6511בית הספר נופי ארבל - גינוסרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/09/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית09/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה06/01/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2002
קבלת תכנית10/10/2002