הרחבת מפעל פעיל באזור תעשיה אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 79

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מפעל פעיל באזור תעשיה אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 79
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור מלאכה ותעשיה
זעירה על ידי שינויים בייעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה ואיחוד מגרשים בהסכמת הבעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה קלה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
470חלק29
2064חלק20
2453חלק66-6798
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכנית3/ 03/ 114אזור תעשיה מרכזישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2002תאריך פרסום: 24/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5097. עמוד: 3418. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים28/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית29/10/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות02/08/2001תאריך פרסום: 02/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5008. עמוד: 3498. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/06/2001
החלטה בדיון בוולק"ח21/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה22/01/2001
קבלת תכנית16/08/1998