הרחבת מרכז חבר

תוכנית ג/ 13845

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת מרכז חבר
מספר: ג/ 13845
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביצוע הרחבת הישוב ב-153 יח"ד תוך שמירה על הצביון הכפרי של הגוש.
2. פיתוח שכונות הרחבה אשר ישתלבו באופן מלא במערך הארגוני,החברתי והפיזי של גוש חבר.
3. קליטת אוכלוסיה חדשה ושילובה עם האוכלוסיה הקיימת בגוש חבר.
4. פיתוח וחיזוק שירותי הציבור במרכז הגוש.

עיקרי ההוראות:
א.קביעת תכליות ושימושים מותרים לייעודי קרקע בתכנית.
ב. קביעת הוראות ברמה מתארית ומפורטת לגבי צפיפות בנייה, הוראות איכות הסביבה ותשתיות והוראות נוספות.
ג. קביעת הוראות ברמה של תכנית מפורטת.
ד. קביעת הנחיות לעיצוב ארכיטקטוני ונופי.
ה. קביעת הוראות לישום התכנית.
ו. קביעת תנאים לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועחבר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20765חלק2-31, 4
20766חלק38, 65, 68, 71
20767חלק191, 21, 34-35
20768חלק30, 72, 124, 127
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהתנגדויות14/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2010תאריך פרסום: 05/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 61106. עמוד: 4236. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר02/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים25/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/06/2010
החלטה בדיון במועצה הארצית29/06/2004
החלטה בדיון בוולק"ח31/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2003
קבלת תכנית09/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201200712/06/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות201002814/12/2010
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים116902/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתוכניות ביוב ותשתית200900715/09/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701016/07/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23929/06/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400812/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים47415/12/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200303324/11/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים28020/10/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח17204/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300925/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה