הרחבת מרכז מזון , נהלל

תוכנית יז/ מק/ 5312/ 05

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מרכז מזון , נהלל
מספר: יז/ מק/ 5312/ 05
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכוללל של כל יעוד קרקע , עפ"י סעיף 62א(א)1 , לצורך הגדלת שטח מרכז מזון קיים ותוספת שטו למבני משק בחלקה סמוכה אליו באמצעות החלפת שטחים עם חלקות מבני משק קיימות מדרום לנהלל, ללא שינוי בהוראות התכניות המאושרות.

עיקרי הוראות התכנית:-
החלפת טחים על ידי איחוד וחלוקה מחדש ללא שינוי בסה"כ השטחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17181חלק35
17182חלק23, 25-33, 39-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללכפיפות
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/09/2009תאריך פרסום: 17/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5999. עמוד: 5832. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר26/03/2009
פרסום להפקדה ברשומות26/02/2009תאריך פרסום: 26/02/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5923. עמוד: 2579. שנה עברית: התשסט .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200900426/03/2009