הרחבת מרכז מזון, נהלל

תוכנית יז/ מק/ 5312/ 01

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מרכז מזון, נהלל
מספר: יז/ מק/ 5312/ 01
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטח מרכז מזון על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה בגושיםוחלקים מחלקות :- גוש 17180 חלק מחלקה 12 - מגרש 12/1 לולים.
גוש 17181 חלקה מחלקה 35
גוש 17182 חלק מחלקות 23, 40 מגרש 100 מרכז מזון

ב. שינוי בקו בניין הקבוע בתכנית קדמי - צפון מ- 5 מטר ל- 0 מטר ( לגבי הסככה מס' 1. )
ואחרוי - דרומי מ- 3 מטר ל- 0 לגבי סככה מס' 3, ו- 4 ) בהתאם לתשריט נספח בינוי.

ג. שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי.

ד. שינוי חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחרת מבלי לשנות את סה"כ השטח הכולל המותר לבניה בתכנית ומבלי לשנות זכויות הבניה עפ"י תכנית ג/ 5312 המאושרת, נהלל.

התכנית בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א)1,4,5,6,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17180חלק12
17181חלק35
17182חלק23, 40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/02/2005תאריך פרסום: 10/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5366. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200400330/03/2004