הרחבת מרכז שפירא

תוכנית 6/ 03/ 129/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מרכז שפירא
מספר: 6/ 03/ 129/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת הישוב מדרום לשכונת "אחוזת אתרוג" הקיימת וקביעת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת 407 יח"ד וכ-9,450 מ"ר למבני ציבור ע"י שינויים בייעודי הקרקע וקביעת זכויות בניה לאזורי מגורים, בניני ציבור ושטחים פתוחים, הנחיות ומגבלות בנייה, כל זאת תוך שמירת האופי הכפרי של הישוב הקיים והתיחסות למערכות התנועה והנוף הקיימות.
2. קביעת יעודים משלימים של מבני חינוך, דת, תרבות, נופש וספורט, בשילוב שטחים פתוחים, לרווחת תושבי השכונה העתידית.
3. פיתוח דרך גישה למתחם כהמשך לציר הראשי מצפון וטיפוחו כציר המקשר בין שתי השכונות ללב הישוב הקיים.
4.פיתוח וטיפול נופי של שטחים פתוחים לאורך גדות הנחלים הקיימים ממזרח וממערב, כחלק מהשטחים הפתוחים של השכונה וכרצף המשכי לשכונות הקיימות.
5. תוספת שטחי בניה עיקריים למגרשי המגורים בשכונות הקיימות (מתחם 2) - אחוזת אתרוג והשכונה הותיקה, וקביעת הנחיות למימוש.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע חקלאית לייעודים הבאים: מגורים א', מגורים ב', שילוב מערכת תנועה המורכבת מדרכים מוצעות, דרכים משולבות, שבילים ודרכים נופיות, שצ"פ, מבני ציבור לחינוך, מבני ציבור לתרבות ופנאי ושטחי שצ"פ לרווחת התושבים.
2. קביעת השימושים המותרים לכל ייעוד קרקע.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.
4. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
5. קביעת השלבים וההתניות למתן היתרים.
6. קביעת תוספת זכויות בניה להרחבה במסגרת השכונות הקיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירמרכז שפירא

תיאור המיקום:
קואורדינאטה X 171,900 ? 172,700
קואורדינאטה Y 622,000 ? 623,200

רשות מקומית: מועצה אזורית שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1054חלק9-23, 28-31, 47-49, 55-61, 68-74, 77, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 107-108, 1138, 32-35, 87, 89, 109, 111
2902חלק2, 11-12
2903חלק3-4, 10, 12, 14, 17
3055חלק2-64, 67-9566
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ במ/ 165הרוחבת מרכז שפירא- עין צורים-"אחוזת אתרוג"כפיפות
תוכנית6/ 03/ 129/ 3מרכז שפיראכפיפות
תוכנית6/ 03/ 129/ 2מרכז שפיראכפיפות
תוכנית6/ מק/ 2029מרכז שפיראכפיפות
תוכנית6/ 03/ 129/ 4מרכז שפירא - הגדלת זכויות במגרש מס' 62כפיפות
תוכנית6/ 03/ 294אחוזת אתרוג - מגרש 40 - שינוי קו בניין ותוספת זכויותכפיפות
תוכנית6/ מק/ 2082מרכז שפירא - אחוזת אתרוג - שקמיםכפיפות
תוכנית6/ 03/ 129מרכז חינוכי אזורי שפיראכפיפות
תוכנית6/ 03/ 129/ 6אחוזת אתרוג - חלקה 73כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
התכנית לדיור לאומי הועברה לטיפול הועדה המחוזית23/08/2012
התכנית הועברה לטיפול הועדה לדיור לאומי22/02/2012
הוגשו התנגדויות03/02/2012
פרסום להפקדה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1842. שנה עברית: התשעב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית05/12/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/11/2011
החלטה בדיון בוולק"ח04/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה09/11/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2009
קבלת תכנית07/06/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה