הרחבת מתקן הנדסי - מאגר בית גוברין

תוכנית 6/ 03/ 214/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת מתקן הנדסי - מאגר בית גוברין
מספר: 6/ 03/ 214/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת מתקן הנדסי קיים.
ב. קביעת שימושים מותרים והוראות בניה בתחום התכנית.
ג. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ''ה- 1965
(להלן החוק).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34108חלק11, 54, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 214/ 1קביעת יעודים לרישום בספרי מקרקעיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו15/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה14/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/04/2008
קבלת תכנית18/03/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800517/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800714/07/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדה מקצועית למים וביוב200800322/05/2008