הרחבת נהורה

תוכנית 6/ 03/ 125/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת נהורה
מספר: 6/ 03/ 125/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת נהורה ב- 69 יחידות דיור חדשות צמודות קרקע
כהמשך לרקמת המגורים הקיימות ובתוכה , בתוספת 2 יחידות חדשות
במקום 2 יחידות קיימות שבוטלו.
2. תכנון כביש חדש מהכניסה הדרומית הקיימת דרך ההרחבה החדשה
אל אזור ההרחבה הקודמת. כביש זה יעקוף את מרכז הישוב ויקל על התנועה בו.

עיקרי ההוראות:
- תכנון מגרשים למגורים א', דרכים ושצ''פ על שטח שיעודו בתכניות המאושרות- - מגורים בעתיד.
- שינוי יעוד של חלק משטח ספורט ונופש למגורים א' דרך ושצ''פ.
- שינוי יעוד של אזור מלאכה ותעשיה זעירה למגורים א', מסחר ושצ''פ.
- שינוי יעוד של שצ''פ במרכז הישוב למגורים ודרך.
- שינוי יעוד של 2 מגרשי מגורים שאינם ניתנים למימוש לשצ''פ.
- קביעת השימושים המותרים לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות, הנחיות וזכויות בניה.
- התוויית דרכים.
- איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישנהורה

תיאור המיקום:
התכנית ממוקמת בחלקו הדרומי של הישוב. גובלת מצפון במגורים קיימים, מדרום באדמות חקלאיות שהינן מחוץ לגבול הישוב, במזרח בכביש הכניסה וממערב בשצ"פ.
בתחום מועצה אזורית לכיש

קואורדינטה מערב מזרח Y 614200
קואורדינטה דרום צפון X 172000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1323חלק86, 96, 98-101, 10688, 90, 102
1336חלק4-111
1337חלק4-153
2917חלק2-165
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ במ/ 35מרכז נהורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 502. שנה עברית: התשעא .
החלטה בדיון בהתנגדויות11/08/2010
החלטה בדיון בביטול הפקדה11/08/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות03/09/2009תאריך פרסום: 03/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5994. עמוד: 5592. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים24/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/07/2009
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט15/07/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/07/2009
החלטה בדיון בוולק"ח06/10/2008
החלטה בדיון בהפקדה28/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/02/2007
קבלת תכנית16/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית