הרחבת ניר יפה - שכונת בנים

תוכנית ג/ 10712

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת ניר יפה - שכונת בנים
מספר: ג/ 10712
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת בנים למושב ניר יפה, למתיישבים שאינם
חקלאיים, ופתיחת אפשרויות קליטה נוספות לצורך הרחבת
אוכלוסיית המושב.
התכנית כוללת:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א'1 לדרכים,
לשטח ציבורי פתוח ולאזור למתקנים הנדסיים.
עידכון (ביטול והרחבה) דרכי גישה.
קביעת הוראות לביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועניר יפה

תיאור המיקום:
ישוב: ניר יפה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20782חלק7723-24, 76, 91, 93-94
20783חלק7, 14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/11/1998
קבלת תכנית08/06/1998