הרחבת נקודתית למגורים, משהד

תוכנית ג/ 14592

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת נקודתית למגורים, משהד
מספר: ג/ 14592
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח מגורים
שינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים והסדרת דרך גישה.
קביעת הוראות בניה חדשות בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17467חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה18/08/2004
קבלת תכנית14/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200402218/08/2004