הרחבת פארק המדע.

תוכנית נס/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת פארק המדע.
מספר: נס/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך, שטח לבנין ציבור,
תעשייה עתירת ידע, מגרש ר"ת, וש.צ.פ.
2. קביעת הוראות בדבר איחוד השטחים המסומנים בתכנית
וחלוקה מחדש.
3. קביעת התכליות והשימושים השונים וזכויות הבניה
באזורים השונים.
4. קביעת קווי בנין והוראות לבינוי.
5. הרחבת רח' ההדרים בקטע הדרומי ל-20 מ' ,
כמסומן בתשריט.
6. קביעת איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים לפי פרק ג'
ז' לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה

תיאור המיקום:
ישוב: נס ציונה
נס / 43 / 4 (מגרש 5) .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3850חלק8, 21-22, 26-27, 223, 227
3851חלק19-2013, 15-16, 18, 21, 39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 375. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים11/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית02/06/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות02/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/07/2001תאריך פרסום: 12/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5001. עמוד: 3285. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2001תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2001
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/09/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה24/09/1997
קבלת תכנית11/06/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201902/06/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200200810/03/2002