הרחבת פארק תעשיה בר לב

תוכנית ג/ 19428

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת פארק תעשיה בר לב
מספר: ג/ 19428
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת פארק התעשיה לצורך קליטת מפעלים חדשים תוך שמירה על עקרונות פיתוח בר קיימא

עיקרי ההוראות:
שינוי שטח ללא יעוד, שטחים פתוחים ביעוד תעשייה, אכסנה, חניון, רצועות תשתיות, שפ"פ, שצ"פ,יער ודרכים.
קביעת הוראות ומגבלות בנייה.
קביעת הוראות פיתוח נופי.
קביעת התנחיות סביבתיות לשמירת איכות הסביבה.

שינוי מגבלות גובה במגרשי תעשיה מאושרים, עקב ביטול אופציה להארכת המנחת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
נספחיםנספחים מופקדים
נספחיםנספחים מופקדים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
פארק בר לב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18507חלק14-16, 28-35, 4611, 44
19618חלק5232, 47, 54, 56, 58, 73, 75, 78
19774חלק2, 211
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ בת/ 214פארק תעשיה - בר - לב.שינוי
תוכניתג/ 3196הארכת מינחת ציקלוןשינוי
תוכניתג/ 10235פארק תעשיה בר לב - שינוי מגבלות בניה במגרשים 301-306, שינוי לתכנית ג / בתשינוי
תוכניתג/ 12866בריכת יבורשינוי
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעוראישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
לא הוגשו התנגדויות06/11/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2012
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2012תאריך פרסום: 23/10/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6486. עמוד: 489. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/09/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/09/2012תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/09/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט03/09/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/09/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית12/06/2012
החלטה בדיון בהפקדה02/06/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/03/2011
קבלת תכנית07/02/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה