הרחבת פרוזדור מסילת הברזל לוד - רחובות.

תוכנית מח/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת פרוזדור מסילת הברזל לוד - רחובות.
מספר: מח/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע שטח לתוואי מסילה כפולה של קו הרכבת לוד-
רחובות.
ב. לקבוע את רוחב רצועת מסילת הברזל,כמסומן בתשריטים
ג. לשנות ייעודי קרקע משטח לקרקע חקלאית, דרך,אפיק,
נחל, או כל ייעוד אחר, לשטח למסילת רכבת שניה,
שיקום המסילה הקיימת ושיפורים גיאומטריים, תחנות
רכבת, מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית.
בהם: קוי תקשורת, מתקני איתות וקוי איתות, מתקני
שליטה ובקרה, תחנות השנאה, דרך שרות.
ד. לקבוע הוראות בדבר הכנת תכניות מפורטות לתחנות
רכבת.
ה. לקבוע הוראות לקווי בנין.
ו. לאפשר התווית דרכי / שבילי שירות בתחום התכנית
להחזקת מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתק
ן אחר שיידרש להפעלה ותיחזוק הרכבת.
ז. לייעד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז לשיקום
נופי ומניעת מפגעים.
ח. לאפשר חישמול הרכבת ומסילת הברזל: יצירת מסגרת
תכנונית להקמת מתקנים הדרושים לחישמול, כולל
אמצעי הזנה (תחנות השנאה) מערכת מגע עילי מתקני
השו"ב (שליטה ובקרה) לחישמול, לתקשורת ולאיתות
של רכבת ישראל ושל חברת החשמל.
מתקנים אלו הינם מתקני דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלוד
מרכזנס ציונה
מרכזרחובות
מרכזרמלה
מרכזגזר
מרכזמצפה אפק

תיאור המיקום:
ישוב: לוד
הקרקע הכלולה בתכנית זו צמודה לרצועת מסילת הברזל
הקיימת והמתוכננת בקו בין לוד לרחובות, העבובת
בתחום שיפוט לוד, רמלה, באר-יעקב, גזר, נס ציונה
ורחובות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3634חלק29, 36
3635חלק1, 21-22, 302-3, 7, 20, 23-24, 29
3636חלק8, 10, 18-20, 23, 33, 42, 44
3646חלק7
3647חלק7, 110-111
3688חלק19, 32, 48, 52, 54-58, 62-66, 69-73, 82-92, 99, 101, 1181-3, 10-12, 17, 20, 28-29, 31, 33-34, 50, 53, 59, 61, 67, 74-75, 93, 95, 97, 100, 102-104, 108, 117
3695חלק1, 13-14, 18, 33, 37-38, 42, 69, 71-72, 83, 90-91, 1487, 16, 19, 21-22, 26, 43-44, 55, 62-63, 68, 70, 82, 84, 88, 97, 142, 147, 149, 157, 167
3696חלק9-101, 8, 11-13, 15
3784חלק2-31, 6
3785חלק21, 3-4, 7, 9, 12
3789חלק21, 3-4
3834חלק8-14, 22-24
3835חלק1, 3, 10-132, 4-5, 7, 9, 14, 24
3836חלק1-45, 20-21, 24
3837חלק1815-17, 19, 27-28
3840חלק4, 6-7
4026חלק26-30, 68, 83
4027חלק3-4, 446, 18-19, 43
4028חלק28, 3426-27, 29, 36-37
4040חלק20, 38, 5815-16, 18-19, 21-22, 25, 29-32, 34-37, 39-45, 47, 55-57, 59, 62-63, 65-66, 84, 87, 89, 95, 107-110, 134, 153
4337חלק85, 7, 9-11
4338חלק2, 14-16, 47, 52, 544-5, 13, 17-18, 24, 26, 31, 51, 53, 62
4349חלק5-6, 161-4, 7, 14-15, 17
4722חלק23, 5, 8-10
4724חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 756. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/10/1999
פרסום לאישור בעיתונים15/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/10/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/09/1999
החלטה בדיון באישור תכנית21/02/1999
פרסום להפקדה ברשומות08/03/1998תאריך פרסום: 08/03/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4626. עמוד: 2705. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/02/1998
החלטה בדיון בהפקדה12/11/1997
קבלת תכנית14/01/1997