הרחבת פרוזדור מסילת הברזל רחובות - אשדוד

תוכנית ד/ 3/ 02/ 101/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: הרחבת פרוזדור מסילת הברזל רחובות - אשדוד
מספר: ד/ 3/ 02/ 101/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להרחבת תוואי מסילת הברזל
רחובות - אשדוד על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת
הוראות לביצוע המסילה.
ב. לקבוע רצועת מקרקעין למסילת ברזל בקו הרכבת רחובות -
אשדוד (עד הלום) ולתחנות לאיסוף נוסעים ולהורדתם.
ג. לקבוע את רוחב מסילת הברזל, כמסומן בתשריטים.
ד. לשנות ייעודי קרקע משטח לקרקע חקלאית, דרך, אפיק,
נחל, או כל ייעוד אחר, לשטח למסילת ברזל, שיקום המסילה
הקיימת ושיפורים גיאומטריים, תחנות לאיסוף נוסעים
ולהורדתם, מתקני ומבני דרך ומתקני תשתית.
ה. לקבוע הוראות לקווי בניין.
ו. לאפשר התווית דרכי/שבילי שירות בתחום התכנית להחזקת
מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שיידרש
להפעלת הרכבת ותחזוקת המסילה.
ז. לייעד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז לטפול נופי
ולפתרונות אקוסטיים.
ח. לקבוע הוראות להקמת מתקנים הדרושים לחשמול הרכבת
כולל אמצעי הזנה (תחנות השנאה), מערכת מגע עילי, מתקני
השו"ב (שליטה ובקרה) לחשמול, לתקשורת ולאיתות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
מקום: קטע בני דרום - אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק44, 1004, 7-8, 40, 102
180חלק3, 522, 46, 50-51, 53-54
182חלק9240, 42-43, 45-46, 49-51, 83-84, 90-91, 93-96
184חלק38, 54, 5741-42, 45-49, 51, 53, 55-56
189חלק7233-34, 77-80, 107-110
2012חלק1, 3
2013חלק12
2490חלק153-4, 14
2491חלק53, 11
2635חלק2
2637חלק32
2638חלק23
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 210שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ציבור פתוח לשימור אתר.שינוי
תוכנית3/ 02/ 101תוכנית מתאר אשדודשינוי
תוכנית8/ 03/ 109/ 10אזור תעשיה עד - הלוםשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
תוכניתתמא/ 23תכנית מתאר ארצית למסילות ברזלאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3755. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים09/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה17/07/2002
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/07/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות20/05/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר25/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1472. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2001
קבלת תכנית21/06/1999