הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד

תוכנית 7/ 03/ 129/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד
מספר: 7/ 03/ 129/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בקבוץ אור הנר,
על ידי אחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים בייעודי
קרקע וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה בשכונה החדשה
ובישוב הקיים. התכנית תאפשר הוספה של 138 יחידות חדשות
ל- 197 היחידות הקיימות (דיור קבע וזמני) ולאפשר ביחד 335 יחידות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאור הנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2826חלק23, 26, 30-31
2827חלק2-3, 5-6, 139, 12, 15-17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 129/ 2קיבוץ אור הנרשינוי
תוכנית7/ 03/ 129/ 3שינוי לתכנית מפורטת -הרחבת קיבוץ אור-הנרשינוי
תוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/02/2004תאריך פרסום: 29/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5276. עמוד: 2067. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים13/02/2004תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 24. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/08/2003
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/12/2001
קבלת תכנית04/05/2000