הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.

תוכנית בר/ 312

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.
מספר: בר/ 312
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תיכנונית לשטחים חקלאיים המיועדים עבור מפוני גוש קטיף
ותושבי קיבוץ חפץ חיים בישוב חפץ חיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד משטח למגורים א' לשטח חקלאי ומשטח חקלאי
לחקלאי מיוחד א'.
2. קביעת תכליות, שימושים, זכויות והוראות בנייה למבנים
חקלאיים בשטחים חקלאיים קיימים.
3. קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות לשירותים כגון
דרכים, ניקוז, תקשורת, חשמל וכו'.
קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
4. קביעת הנחיות סביבתיות.
5. התווית פרוזדור לתשתיות (לקו מתח עליון קיים להעתקה).
6. הקלה בקו בנין לדרך מס' 7 מ- 150 מ' ל- 75 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
קיבוץ חפץ חיים - החלקות החקלאיות.
שכונת גני-טל.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5446חלק1211, 13-14
5447חלק2
5448חלק2
5449חלק6, 8
5450חלק4-67-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/11/2006תאריך פרסום: 08/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5593. עמוד: 456. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה31/10/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית03/09/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות03/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2006תאריך פרסום: 28/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5546. עמוד: 3967. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים09/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/02/2006
קבלת תכנית09/02/2006