הרחבת קיבוץ אורים

תוכנית 7/ 03/ 118/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קיבוץ אורים
מספר: 7/ 03/ 118/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת הקיבוץ המונה נכון למועד
הפקדת התכנית 158 יח''ד קיימות ע''י תוספת של 342 יחידות מגורים,
\כך שסה''כ יח''ד יהיה 500 יח''ד, ע''י שינויים ביעודי קרקע,
איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת הנחיות, זכויות
ומגלבות בניה.
שינוי יעוד מקרקע חחקלאית ל-
1. אזור מגורים.
2. אזור מבני ציבור, אזור ספורט, אזור מלונאות ונופש,
שירותי תיירות לאזור מסחרי, אזור מבני משק,
אזור תעשיה למתן הנדסי, לדרכים וחניות לשטחים פרטיים פתוחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאורים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100214חלק
100291חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 118/ 1אזור תעשיה - קיבוץ אוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/07/2012
קבלת תכנית02/05/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו22/09/2009