הרחבת קיבוץ אפק

תוכנית ג/ 12657

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ אפק
מספר: ג/ 12657
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ארגון מחדש של אזור המגורים הקיים באמצעות ייעודי קרקע שונים למערך המגורים, למבני ציבור למרכז ציבורי, לשטחים פרטיים פתוחים, לדרכים וחניות.
ב. פרצלציה באזור המגורים הקיים וקביעת 172 מגרשי מגורים בגודל חצי דונם באופן המאפשר רכישתם ע"י תושבים מצטרפים.
ג. קביעת רשת דרכים חדשה.
ד. הסדרת תקנון בניה מחייב ובו הוראות בינוי ושימושים מותרים לאזורי המגורים.
ה. קביעת מגבלות וזכויות בניה באזורים השונים.
ו. תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10159חלק6-7, 9-10
10244חלק433-436, 489, 660-661
10248חלק46-56, 83, 85, 8957, 59-61, 152
10499חלק6-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10599אפק - אזור ספורט ונופש, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 8322מתקנים הנדסיים, אפקשינוי
תוכניתג/ 7251קבוץ אפקשינוי
תוכניתג/ 4901תכנית מפורטת מס' 4901שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/02/2006
החלטה בדיון בוולק"ח15/12/2003
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2002
קבלת תכנית18/07/2001