הרחבת קיבוץ גבים

תוכנית 7/ 02/ 303/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קיבוץ גבים
מספר: 7/ 02/ 303/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת קיבוץ גבים המונה נכון למועד הפקדת התכנית
100 יח"ד, על ידי הקמת שכונה בעלת אופי קהילתי המונה
138 יח"ד, באופן בו סה"כ יח"ד הקיימות והמתוכננות לאחר
אישור תכנית זו יהיה 238 יח"ד וזאת על ידי שינויים ביעודי
קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים וקביעת
הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
979חלק9, 20
980חלק2, 45-6, 30-31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2002תאריך פרסום: 08/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5073. עמוד: 2303. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים22/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/03/2002
החלטה בדיון באישור תכנית31/12/2001
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 230. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים13/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/09/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 13/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/2001
החלטה בדיון בוולק"ח18/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה12/03/2001
קבלת תכנית25/07/1999