הרחבת קיבוץ געתון

תוכנית ג/ 16252

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ געתון
מספר: ג/ 16252
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית לקיבוץ געתון ותכנון הרחבה הכוללת 125 יח"ד המאושרות. תכנון מערכת דרכים חדשה וקביעת מערכת שטחים פתוחים התואמת לתכנית מאושרת ג/ 13402 קביעת שטח נוסף למוסדות הקיבוץ, הגדרת שטחי תעשיה ומבני משק.

עיקרי ההוראות:
1. התכנית משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות בתכניות ג/ 13402 , ח"א / מק/ 2006/3 ו- חא/ מק/ 2006/ 7 ימשיכו לחול.
2. שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור הרחבה למגורים ושימושים נלווים,דרכים,מבני ציבור,חניות,שצ"פ, וכ"ו.
3. ארגון והגדרה מחדש של יעודים בשטח "המחנה".
שינוי בפריסת השטחים למבני משק ותעשיה.
הגדרת שטחים פתוחים פרטיים וציבוריים.
שינוי מערך ופריסת דרכים בשטח המחנה ובשטחי היעודים שנוספו.
4. קביעת זכויות ומגבלות בניה והנחיות לבינוי ופיתוח, ע"מ לאפשר הוצאות היתרי בניה עפ"י סעיף 145 ז' לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגעתוןגעתון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18329חלק5-12, 15-1813-14
18420חלק30-31
18421חלק16, 29, 34
18422חלק23, 25, 30-31, 34
18424חלק4729, 31, 35-36, 43
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1988קבוץ געתוןשינוי
תוכניתג/ 4947חלוקת מגרשים מחדש געתון- ויחיעםשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 13402תכנית מפורטת לאזור מגורי חבריםשינוי
תוכניתחא/ מק/ 2006/ 7הרחבת דרך , געתוןשינוי
תוכניתחא/ מק/ 2006/ 3שינוי קווי בניין , קבוץ געתוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/01/2011תאריך פרסום: 26/01/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6193. עמוד: 2236. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים31/12/2010תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/12/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/12/2010
החלטה בדיון באישור תכנית07/06/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 33. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים28/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/08/2009. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2009
החלטה בדיון בוולק"ח17/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה04/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/08/2006
קבלת תכנית29/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה