הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרך

תוכנית ג/ 14457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרך
מספר: ג/ 14457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים חדשה בת 179 יחידות דיור
שילוב מוקד תיירותי תוך הקלת עומס בינוי על נחל שניר
יעוד שטחים למבני ציבור, תיירות, ספורט, נופש מסחר תעסוקה ופעילות מישקית
ארגון דרכי גישה לשכונה החדשה ומערך הדרכים הפנימיות
איחוד וחלוקה מחדש, ללא הסכמה
חלוקת אזור המגורים הקיים למתחמים בגדלים שונים, התווית דרכים, חניות, רצועת תשתית, שטחים פתוחים, מבני ציבור ומוסדות יישוב במכלול אחד.
שינוי יעוד קרקע קיימים לשימושים שונים כמופיע בתשריט.
קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'
קביעת הוראות לשלבי ביצוע.
חלוקה למגרשי מגורים.
התוויה של דרכים ושבילים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםלוחות הקצאה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13119חלק33-34, 462-3, 13-15, 23, 43, 47
13246חלק3, 8
13291חלק7-8, 22, 27, 30
13292חלק4-193
13293חלק141, 4, 6, 8, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10883קיבוץ הגושרים - שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 10056פיתוח נופש תוך שמירת טבע ונוף, ארץ פלגי מיםשינוי
תוכניתג/ 6546גן הצפון נחל חצבאני מוקד תיירות.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1987. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות17/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1600.
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/12/2005
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/12/2005
החלטה בדיון בוולק"ח16/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2004
קבלת תכנית21/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200600918/12/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200602217/10/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601606/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200502916/11/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200502507/09/2005
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48306/09/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים29316/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23715/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18817/05/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200400304/02/2004