הרחבת קיבוץ כפר מסריק

תוכנית ג/ 17104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ כפר מסריק
מספר: ג/ 17104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת והסדרת אזורי המגורים של קיבוץ כפר מסריק. הסדרה של אזורי הציבור, הקהילה, התירות והתעסוקה והסדרת מערכת הדרכים והחניות ודרך גישה לקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ייעוד קרקע
מ: אזור מגורים, אזור בתי ילדים,אזור בתי ספר, אזור מבני ציבור, אזור פרטי פתוח ,אזור מלאכה, אזור תעשיה, אזור מבני משק, אזור ספורט, אזור שירותי דרך, שביל, שטח למתקן הנדסי, דרך קימת, דרך מוצעת ושטח חקלאי.
ל : דרך קימת, דרך מוצעת ,דרך משולבת , שביל , אזור מגורים, אזור מבנים ומוסדות ציבור, שטח פרטי פתוח, שביל, אזור מבני משק, אזור תעסוקה, ספורט ונופש, נופש כפרי.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת הבעלים , בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישון,
3. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
4. קביעת הוראות לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי הבנין, מספר קומות, שטחי ואחוזי הבניה , הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאות היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר מסריקכפר מסריק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10438חלק1-2
18097חלק4, 65, 7-8, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5158חלוקת מגרשים, כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 9736תיחום שטח הפיתוח של הקיבוץ, כפר מסריקשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף30/08/2007
קבלת תכנית09/07/2007