הרחבת קיבוץ ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קיבוץ ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת קיבוץ ניר יצחק עד לקיבולת של 500 יחידות דיור.
ב. שינוייים בייעודי קרקע, לרבות התאמת הייעוד לשימוש בפועל,
כדלהלן:
- מחקלאי למגורים, תעשיה, מבני משק, שפ''פ.
- מבניני ציבור ל"מסחר, מבנים ומוסדות ציבור", ולתעשיה עתירת ידע.
- ממגורים לאירוח כפרי, ול"מסחר מבנים ומוסדות ציבור".
ג. חלוקת שטח התכנית למתחמים, וקביעת מספר היח"ד בכל מתחם בייעוד מגורים.
ד. קביעת הנחיות לאופן חלוקת מתחמי המגורים למגרשים, וקביעת גודל המגרשים.
ה. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות הבניה.
ו. קביעת הנחיות סביבתיות, הנחיות לפיתוח השטח ולתשתיות.
ז. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.
ח. קביעת שלבי ביצוע התכנית, והנחיות לשיוך הדירות בעתיד.
ט. קביעת הוראות לשימור עצים ואתרי מורשת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית אשכול
קואורדינטות : 138000- 139600 מזרח
571300- 572600 צפון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100304חלק2
100306חלק3, 8
100307חלק6, 8-12, 15, 29, 485, 7, 13-14, 20-25, 28, 34-35, 41, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 102/ 5קיבוץ ניר יצחקשינוי
תוכנית7/ 03/ 102/ 6אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1596. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2011. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/10/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית14/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 57. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר10/06/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית16/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2010תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט02/05/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2010
החלטה בדיון בוולק"ח08/09/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/04/2006
קבלת תכנית20/03/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה