הרחבת קיבוץ סער

תוכנית ג/ 12648

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ סער
מספר: ג/ 12648
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעודי קרקע קיימים לשימושים שונים כולל תוספת יעודי קרקע:
תיירות,תיירות ספורט, מרכז אזרחי, מגורים ב', מגורים מיוחד, תעסוקה ואחסון.
2. קביעת ופרוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
5. רה תכנון יעוד קרקע קימים,וקביעת יעודי קרקח חדשים.
6. תכנון שכונת מגורים חדשה בת 198 יחידות דיור.
7. איחוד וחלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרסער
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18206חלק14
18208חלק338
19009חלק16, 25, 27
19010חלק1817, 25
19931חלק2-11, 125
19932חלק2, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3760קביעת יעדים ואזורים שונים -קב' סערשינוי
תוכניתג/ 1987קבוץ סערשינוי
תוכניתג/ 6505הרחבת אזור תעשיהשינוי
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2687. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים25/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 27/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/02/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית03/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2780. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/05/2003
החלטה בדיון בוולק"ח02/09/2002
החלטה בדיון במועצה הארצית30/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2002
קבלת תכנית15/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים48822/02/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202006/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46102/09/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26619/08/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים19130/07/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45606/05/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26315/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14118/03/2002
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200114/01/2002