הרחבת קיבוץ עין החורש.

תוכנית עח/ 55/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ עין החורש.
מספר: עח/ 55/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת מסגרת תכנונית של 400 יח"ד ו- 80 יח"ד קטנות לקיבוץ עין החורש.
2. מימוש חלק מתכנית האב לקיבוץ ע"י הגדרת מסגרת מתארית להרחבה הנדרשת בהיקף של 150 יח"ד.
3. התווית חלק מהדרך ההיקפית לקיבוץ שתאפשר מיצוי עתודות הקרקע הקיימות בתחום הקיבוץ ותיתן שרות לפיתוח ההרחבה.
4. התאמת האזור האזור המיועד לתעשייה, ללא שינוי היקפו, במטרה לייצר חיץ בינו לבין אזור המגורים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. שינוי יעוד קרקע לאזור מגורים, שצ"פ, דרכים, אזור למבני משק ואזור לתעשייה.
2. שינוי יעוד אזור תעשייה ואזור מבני משק לשצ"פ.
3. שינוי יעוד אזור למבני ציבור לקרקע חקלאית.
4. התווית דרכים חדשות, ביטול דרכים קיימות והצרת דרכים קיימות.
5. קביעת היקף יח"ד הדיור המכסימלי בתאי השטח המרכיבים את שטח המחנה.
6. קביעת היקף יחידות הדיור מכסימלי וקביעת הנחיות להגשת תכנית מפורטת לאזור ההרחבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7963חלק8-9, 16, 22-26, 28, 52, 62, 73-7410, 87, 89
8287חלק9, 14, 22
8421חלק2, 6-8, 10-13, 17-183-5, 9, 20
8423חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 55/ 7איחוד וחלוקה בהסכמהשינוי
תוכניתעח/ 55/ 1התאמת התכנית המפורטת לתכנית הבינוישינוי
תוכניתעח/ 55/ 2קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכניתשינוי
תוכניתעח/ 55/ 4עין החורש גבעת חיים מאוחד מעברות חוגלהשינוי
תוכניתמשמ/ 13שינוי משבצות חקלאיותשינוי
תוכניתמשמ/ 11עחשינוי
תוכניתעח/ 201כביש גישה לקיבוציםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/12/2008
קבלת תכנית23/09/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200900923/03/2009