הרחבת קיבוץ עין המפרץ

תוכנית ג/ 18945

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קיבוץ עין המפרץ
מספר: ג/ 18945
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להסדרה מחדש של השטח הבנוי של קיבוץ עין המפרץ

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע
מ: אזור חקלאי, שטח פרטי פתוח, אזור מגורים, דרכים קיימות, שטח לבנייני משק
ל: אזור מגורים א', מתקנים הנדסיים, תעשיה, מבני משק, מבנים ומוסדות ציבור, פארק, קרקע חקלאית, שטח ציבורי פתוח, שטח פרטי פתוח, ספורט ונופש, נחל/תעלה/מאגר מים, דרכים, שבילים, בית קברות וייעוד על פי תוכנית מאושרת
2. קביעת שלבי ביצוע התוכנית
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קווי בנין, מס' הקומות, שטחי ואחוזי בניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות, וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה בייעודי הקרקע כמפורט בתוכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעין המפרץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10411חלק10-11
10436חלק1
10437חלק1
10443חלק6
10524חלק7-17, 19-2618
18032חלק1514
18040חלק10, 13
18041חלק31-32, 63
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8439שנוי יעוד לתחנת דלק, עין המפרץשינוי
תוכניתג/ 11043יחידות ארוח בישובים כפריים, חבל אשרשינוי
תוכניתג/ 1001מוסד חנוכי נעמןשינוי
תוכניתג/ 13671אזור מבני משקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/08/2010
קבלת תכנית10/06/2010