הרחבת קיבוץ עין השופט

תוכנית ג/ 16774

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קיבוץ עין השופט
מספר: ג/ 16774
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שטח מגורים להבטחת התפתחות הקיבוץ לטווח ארוך.
הסדרת דרכים וחנויות שיתאימו לצרכי הקיבוץ המשתנים.
הסדרת מיקום מתקנים הנדסיים, שטחים למבני ציבור,ושטחיםצ פתוחים בשטח הקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעודי קרקע מקרקע חקלאית ומגוריםלמגורים א'. מגורים מיוחד, מבני ציבור,מתקנים הנדסים, שטחים פתוחים,דרכים, שבילים וחנויות,
קביעת התכליות המותרות וכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה:
קביעת צפיפות.
קביעת מרוחי בניה.
קביעת גובה בנינים.
הנחיות בינוי.
הנחיות לעיצוב אדריכלי.
הרחבת/ התוית דרכים.
קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים כגון: דרכים,ביוב,ניקוז,תקשורת,חשמל,גז,וכ"ו,
קביעת השלבים וההתניות לביצוע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופטעין השופט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11422חלק2, 10
11423חלק11-167-10, 19
11875חלק4
11877חלק4, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/08/2007
קבלת תכנית06/12/2006