הרחבת קיבוץ צאלים

תוכנית 7/ 03/ 120/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת קיבוץ צאלים
מספר: 7/ 03/ 120/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזורי המגורים של קיבוץ צאלים,
הסדרה של אזורי הציבור, הקהילה, התיירות והתעסוקה
דרך הגישה לקיבוץ.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע:
מ- אזור מגורים, אזורי בתי ילדים, אזור בתי ספר, אזור מבני ציבור,
אזור פרטי פתוח, אזור מלאכה, אזור תעשיה, אזור מבני משק,
אזור ספורט, אזור שירותי דרך, שביל, שטח למתקן הנדסי,
דרך קיימת, דרך ושטח חקלאי.
ל- דרך קיימת, דרך מוצעת, אזור מגורים א', אזור מבנים ומוסדות ציובר,
אזור מסחר ומבנים ומוסדות ציבור, שטח פרטי פתוח, שביל,
אזור מבני משק, אזור תעשיה, ספורט ונופש, מלונאות ונופש.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים,
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת שלבי ביצוע התכנית.
4. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קוי בניין,
מספר קומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות
וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי קרקע כמפורט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצאלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100199חלק1-3
100200חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 120/ 2שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאליםשינוי
תוכנית7/ 02/ 429מאגר לשימוש חקלאי ליד צאליםשינוי
תוכנית7/ 02/ 494קידוח צאלים 1 א'שינוי
תוכנית7/ 03/ 217אתר לאומי - בית הבטחון בצאליםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/04/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2008
קבלת תכנית06/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000614/04/2010