הרחבת קרית חינוך דרור.

תוכנית צש/ 1/ 21/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת קרית חינוך דרור.
מספר: צש/ 1/ 21/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למבני ציבור.
1. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.
2. קביעת הנחיות ותנאים לשימוש בקרקע ולבנית בנינים ע"י קביעת הנחיות להכנת
תכנית בינוי לקרית החינוך.
3. שינוי תואי דרכים מקומיות והסדרת מערכת התחבורה בשטח התכנית, בהתאם
לנספח תנועה.
4. קביעת קו בנין מציר הדרך של כביש מס' 4, למבנים - 75 מ'. לחניה למגרשי ספורט - 65 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןבני דרור

תיאור המיקום:
הרחבת קרית חינוך דרור

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7796חלק11-12, 23-24, 26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתצש/ 1/ 21/ 8קרית חינוך איזורית.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4527. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים14/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה07/06/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/04/2006
החלטה בדיון באישור תכנית30/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2005תאריך פרסום: 13/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5438. עמוד: 4212. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה29/01/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/11/2001
קבלת תכנית31/10/2001