הרחבת רחוב השלום כפר נטר.

תוכנית חש/ מק/ 21/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת רחוב השלום כפר נטר.
מספר: חש/ מק/ 21/ 21
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת רחוב השלום לפתרון בעיות התנועה והחניה והרחבת רחבת הסיבוב.
ביטול קטע דרך להבטחת ניתוק מהיישוב השכן.

עיקרי ההוראות:
1. הרחבת דרך (רחוב השלום) מ 5 מ' ל 6 מ' והרחבת רחבת הסיבוב ע"י שינוי יעוד אזור מגורים בנחלה וקרוקע חקלאית ליעוד דרך.
2. התכנית בסמכות ועדה מקומית לפי סעיף 62אא2 לחוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןכפר נטר

תיאור המיקום:
בחלק הצפון מזרחי של כפר נטר.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8966חלק27-29, 72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחש/ 21/ 7כפר נטרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות16/06/2008תאריך פרסום: 16/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5818. עמוד: 3471. שנה עברית: התשסח .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200802130/06/2008