הרחבת רחוב טשרניחובסקי

תוכנית חפ/ 1580

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת רחוב טשרניחובסקי
מספר: חפ/ 1580
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת רחוב טשרינחובסקי ל-24 מ' לפחות, לכל ארכו.
קטע מדרך זו כלול בתכנית חפ / 1113 א' רוחב 21 מטר
וקטע נוסף כלול בתכנית חפ / 1195 עם רחוב של 24 מט
ר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
בכרמל הצרפתי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10804חלק1, 9-15, 17-27, 31-32
10805חלק153, 157
10814חלק39, 43, 45
10815חלק2
10914חלק63-64, 981-3, 13-14, 27-28, 30-31, 39-48, 51-52, 55, 88, 91, 96, 99-100
10923חלק30, 58
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ 1195ביטול לתכנית מפורטת מס' 696, הר הכרמל, אדמת כיאטשינוי
תוכניתחפ/ 1113/ אשיכון ברחוב טשרניחובסקי בכרמל הצרפתי - החלק הצפונישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/07/1979תאריך פרסום: 26/07/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2555. עמוד: 1946. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית20/12/1977
פרסום להפקדה ברשומות04/05/1975תאריך פרסום: 04/05/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2109. עמוד: 1595. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה27/08/1974
קבלת תכנית27/08/1974