הרחבת רצועת מסילת ברזל בתחנת רכבת חיפה מזרח

תוכנית חפ/ 1688/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: הרחבת רצועת מסילת ברזל בתחנת רכבת חיפה מזרח
מספר: חפ/ 1688/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- יצירת מסגרת תכנונית להרחבת רצועת המקרקעין למסילת ברזל בתחנת רכבת חיפה מזרח על ידי שינויים בייעודי הקרקע וקביעת הוראות לביצוע המסילה.
- לשנות יעודי קרקע מאזור תעשיה, שטח ציבורי פתוח, דרך או כל ייעוד אחר, לשטח מסילת ברזל, שיקום המסילה הקיימת ושיפורים גיאומטריים, מתקני ומבני
דרך, מתקני תשתית ומתקן שאיבה לביוב.
- לקבוע הוראות לקווי בנין.
- לאפשר התווית דרכי/שבילי שרות בתחום התכנית להחזקת מבני ומתקני הדרך ומתקני התשתית וכל מתקן אחר שיידרש להפעלת הרכבת, תחזוקת המסילה ופעילות העובדים.
- לייעד שטחים בתחום התכנית להסדרת ניקוז לטיפול ושיקום נופי.
- לייעד שטח למתקן הנדסי ולדרך גישה אליו.
- לייעד שטח לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות שימור
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
צמוד לרצועת מסילת הברזל הקיימת במתחם חיפה מזרח צפונית
לגשר פז.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10873חלק2, 161, 15
10901חלק3, 6, 53-54, 60
10902חלק49, 86, 884, 60-61, 84
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחפ/ בת/ 1300/ בתכנון מחדש של איזור תעשיה בחוף שמן בחלק מגושים 10873 ,10901 ,02שינוי
תוכניתחפ/ 1058/ א"דנו" חברה לניצול אשפה עירונית "ארד-אל-רמל"שינוי
תוכניתחפ/ 1300מרכז למלאכה ולתעשיה בגושים 10873,10901,10902שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/04/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות27/03/2006תאריך פרסום: 27/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5511. עמוד: 2395. שנה עברית: התשסו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/02/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות08/11/2005
פרסום להפקדה ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3992. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/2005. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/05/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2003
קבלת תכנית09/04/2002