הרחבת שטח אזור התעשיה של קיבוץ קרית ענבים.

תוכנית מי/ 481/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שטח אזור התעשיה של קיבוץ קרית ענבים.
מספר: מי/ 481/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטח הפיתוח של אזור התעשיה בקבוץ קרית
ענבים.
ב. קביעת הוראות בניה ופיתוח המסדירות הקמת מבני
ומתקני תעשיה, שירותים ואחסנה באזורים שמתווספים
לאזור התעשיה הקיים.
ג. שינוי יעוד קרקע חקלאית - לאזור תעשיה.
ד. שינוי במערך הדרכים - התאמה למצב קיים.
ה. שינוי אזור תעשיה לשטח פרטי פתוח.
ו. שינוי קרקע חקלאית לשטח פרטי פתוח.
ז. חלוקה מחדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהקרית ענבים

תיאור המיקום:
שטח בין קואורדינטות אורך 152 / 162 - 855 / 161
ובין קואורדינטות רוחב 188 / 135 - 398 / 135
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30484חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 400שינויים בגבולות - קיבוץ קרית ענבים.שינוי
תוכניתמי/ 481שינוי יעוד קרקע - קרית ענבים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/08/2000תאריך פרסום: 03/08/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4906. עמוד: 4374. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/08/2000
פרסום לאישור בעיתונים08/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 07/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1999
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1999תאריך פרסום: 14/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4809. עמוד: 184. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/09/1999
קבלת תכנית01/09/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/09/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/09/1999
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה01/09/1999
החלטה בדיון בהפקדה10/01/1999