הרחבת שטח המגורים, משהד

תוכנית ג/ 17644

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח המגורים, משהד
מספר: ג/ 17644
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' מסמוך לאזור מגורים בתכנית מאושרת ולאורך דרך מאושרת.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ב'.
הגדלת שימושים המותרים באזור מגורים ב'.
הגדרת זכויות הבניה באזור מגורים ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה23/10/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2008
קבלת תכנית02/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801223/10/2008