הרחבת שטח המגורים- קיבוץ חוקוק

תוכנית ג/ 19208

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבת שטח המגורים- קיבוץ חוקוק
מספר: ג/ 19208
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של שטח המחנה והרחבתו כפועל יוצא לשינוים באורחות החיים הקיבוצים.

עיקרי ההוראות:
1. הסדרת והרחבת שטח המגורים ומקורות התעסוקה ומערכת הדרכים.
2. הסדרת ושינוי שימושי קרקע קימים לשימושים שונים כמפויע בתשריט התוכנית.
3. קביעת ופירוט התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
4. קביעת הוראות בניה, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןחוקוק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15525חלק2-3, 5-6, 8, 10, 157, 13
15538חלק10, 13, 66, 695, 9, 11, 30, 58, 67-68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית29/11/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/11/2010
קבלת תכנית02/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים47322/11/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201001508/11/2010