הרחבת שטח הקיוסק בצומת רחוב גוש עציון וחניה - שכונה ג'

תוכנית 5/ 03/ 108/ 134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח הקיוסק בצומת רחוב גוש עציון וחניה - שכונה ג'
מספר: 5/ 03/ 108/ 134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור מסחרי (קיוסק)
ע"י שינוי ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת
בעלים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבעשכ ג

תיאור המיקום:
מקום: רחוב גוש עציון פינת חנה סנש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38027חלק33, 57, 59, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 108/ 61שכ' ג' - מסחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/09/2004תאריך פרסום: 23/09/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5330. עמוד: 33. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2004תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט15/08/2004
החלטה בדיון באישור תכנית05/07/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2004
פרסום להפקדה ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2562. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/03/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/02/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/08/2003
קבלת תכנית09/01/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400605/07/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים40029/04/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200301104/08/2003