הרחבת שטח למבנ ציבור, ריינה

תוכנית 6/ מע/ מק/ 4249/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למבנ ציבור, ריינה
מספר: 6/ מע/ מק/ 4249/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח למבני ציבור-

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד ממגורים א' לשטח למבני ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17521חלק79-8513
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
תוכניתג/ 7351שינוי יעוד למגורים -ריינהשינוי