הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים, עילוט

תוכנית ג/ 16165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים, עילוט
מספר: ג/ 16165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי למגורים מסחרי מעורב ,שצ"פ והסדרת מערכת דרכים.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי למגורים מסחרי מעורב,שצ"פ ודרכים.
הסדרת מערכת דרכים.
קביעת הורואות וזכויות בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17383חלק25-26
17483חלק5, 11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוטשינוי
תוכניתג/ 10723שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוטשינוי
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2006
קבלת תכנית05/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200602015/11/2006