הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי

תוכנית ג/ 12753

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים והקטנת שטח ציבורי
מספר: ג/ 12753
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור למבני ציבור לקרקע למגורים עקב הפקעת יתר.
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע למגורים ולש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק148138, 161
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2003תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4175. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים12/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/09/2003. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/05/2003
פרסום להפקדה ברשומות22/05/2003תאריך פרסום: 22/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5187. עמוד: 2508. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים02/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 28/04/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/04/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2003. עיתון: אל-סינארה.
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/04/2002
קבלת תכנית24/09/2001