הרחבת שטח למגורים-עין מאהל

תוכנית ג/ 14365

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למגורים-עין מאהל
מספר: ג/ 14365
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח למגורים תוך שינוי יעוד מחקלאי למגורים והתווית מערכת דרכים וקביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'לעין מאהל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק83172
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7609תכנית מתאר, עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/05/2005תאריך פרסום: 18/05/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5397. עמוד: 2689. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים08/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 05/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 08/04/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/03/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2005תאריך פרסום: 08/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5365. עמוד: 1505. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים17/12/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2004. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט25/11/2004
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2004
החלטה בדיון בוולק"ח20/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2003
קבלת תכנית07/12/2003