הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים - שדרות אזור התעשיה

תוכנית 21/ 03/ 105/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים - שדרות אזור התעשיה
מספר: 21/ 03/ 105/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטח למפעל תעשיה קיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי ביעודי קרקע משצ"פ לתעשיה
2. איחוד וחלוקה מחדש.
3. קביעת הוראות למתן היתרי בניה.
4. הנחיות בינוי ותשתיות.
5. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרותאזור התעשיה

תיאור המיקום:
באזור התעשייה שדרות שנמצא בכניסה הצפונית לעיר
קואורדינטה X 163380
קואורדינטה Y 603680

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2327חלק8
2484חלק20, 28, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 105/ 5אזור תעשיה שדרותכפיפות
תוכניתתמא/ 22תכנית מתאר ארצית ליער ויעורכפיפות
תוכניתתמא/ 34תכנית מתאר ארצית למשק המים (ביוב)כפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
תוכניתתמא/ 35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, פיתוח ושימורכפיפות
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/2012
לא הוגשו התנגדויות13/09/2012
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית03/07/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2012
פרסום להפקדה ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4200. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט01/04/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה15/08/2011
קבלת תכנית27/07/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/10/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/12/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה