הרחבת שטח לתעשייה , ריינה

תוכנית ג/ 16572

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח לתעשייה , ריינה
מספר: ג/ 16572
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשייה , דרך, דרך משולבת ושצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזור מלאכה ותעשייה.
קביעת הוראות וזכויות בנייה .
קביעת הוראות לפיתוח השטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17510חלק2322, 24-25, 31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5249תכנית מתאר, ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/10/2006
קבלת תכנית24/08/2006