הרחבת שטח מגורים, כפר דחי

תוכנית גנ/ 16623

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטח מגורים, כפר דחי
מספר: גנ/ 16623
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הרחבת שטח מגורים למגרש מינימלי.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים.
קביעת תוואי דרך.
קביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17230חלק11
17235חלק2, 8-9, 13, 18
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 15418תכנית מתאר - כפר דחישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/02/2007
קבלת תכנית17/10/2006