הרחבת שטחי המגורים, צפון משהד

תוכנית ג/ 17624

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבת שטחי המגורים, צפון משהד
מספר: ג/ 17624
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת שטח המגורים בצפון משהד.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ב' 2 ומגורים ב' 3, שצ"פ, דרך משולבת, שטחים פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור ודרכים.
שינוי יעוד מדרך למגורים ב'
קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17465חלק35, 40
17468חלק3, 5, 14-17, 30, 36, 83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
תוכניתגנ/ 16568הצרה ושינוי תוואי דרכים , משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/11/2012
החלטה בדיון באישור תכנית17/10/2012
לא הוגשו התנגדויות22/09/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר04/09/2012
פרסום להפקדה ברשומות22/08/2012תאריך פרסום: 22/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6463. עמוד: 6046. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית30/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים22/07/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/07/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/07/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית26/01/2010
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/06/2008
קבלת תכנית28/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142704/09/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200513/02/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201100525/05/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201000931/08/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201000513/04/2010
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים42026/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדה מקצועית לביוב בהתאם לתמא/ 34201000219/01/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900708/06/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900418/03/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200900126/01/2009
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200800915/12/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200801003/09/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200800913/08/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה